מגרשי חניה | המרכז למיפוי ישראל

שכבת מגרשי חניה

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/parkinglots

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים