סניפי תנועות נוער בירושלים

סניפי תנועת הנוער בירושלים - כולל מספר חניכים, כתובת ושיוך לתנועה

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/youth-movements/youth-branchess/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום