מרחבי ופינות עבודה לעוסקים מהבית

מרחבי ופינות עבודה לעוסקים מהבית בירושלים - כולל שעות פעילות, כתובת וקישור לאתר.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/business/business-development/home-busines/workspaces/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים