מרכזי תיאטרון בירושלים

רשימת מרכזי תיאטרון בירושלים - כולל כתובת, טלפון ואתרי אינטרנט. מעודכן לחודש אפריל 2022

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/experience/theaters/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום