חלקות-פבר 2021

חלקות-פבר 2021

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://jergisng.jerusalem.muni.il/baseWab/?config=../gisviewerngsupport/api/InjectingConfig&locale=he
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון