חניונים בירושלים

רשימת חניונים ברחבי ירושלים. הרשימה כוללת כתובת, טלפון, שעות פעילות, עלות חניה ומספר מקומות.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/parking/carparks/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום