גני ילדים | המרכז למיפוי ישראל

שכבת גני ילדים

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/kindergarten

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים