אזורי גננות

אזורי גננות בירושלים

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://jergisng.jerusalem.muni.il/baseWab/?config=../gisviewerngsupport/api/InjectingConfig&locale=he
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום