מוקדי קליטה בירושלים

במוקד הקליטה נוצר קשר אישי עם העולה והיכרות עם הצרכים שלו ושל בני משפחתו, לצורך קבלת מידע, הכוונה וליווי, בשלבי הקליטה הראשוניים, סיוע במיצוי זכויותיהם תיווך לשירותים ומוסדות שונים, והצגת שירותי קליטה אישית לעולה ומשפחתו.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/aliyah/absorptioncenters/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום